NAVODNJAVANJE FUDBALSKIH TERENA

uopšteno

Navodnjavanje fudbalskih terena

Naš zalivni sistem odgovara fudbalskom terenu dimenzija koje odgovaraju propisima FIFA, 105 x 68 m, ocrtanog terena i travnatog pojasa duž aut linija širine 2 m kao i pojasa širine 3 m duž korner linija, tako da je efektivna zalivna površina dimenzija 111 x 72 m.

Za navodnjavanje fudbalskih terena se koriste raspršivači i komponente američkog proizvođača HUNTER. Odabrani su “Pop up” raspršivači, tj raspršivači koji su montirani ispod travnate površine tako da ne ometaju igrače i ne predstavljaju smetnju za održavanje travnjaka.

Raspršivači su postavljeni po obodu površine, 10 komada i 3 komada u centralnom dijelu terena, kako bi obezbijedili preklapanje odnosno ravnomernu distribuciju vode po cijeloj zalivanoj površini. U centralnom dijelu su postavljeni raspršivači I-90-36V koji imaju mlaznice raspoređene u istom pravcu ali suprotnom smeru i rotira pun krug (360°). Njegov radijus sa mlaznicom br.63 je R=29.3m a potrošnja Q=262.7 l/min, pri pritisku P=6.9 bara na rasprkivaču. Raspršivači koji su raspoređeni po obodu zalivne površine su tipa I-90-ADV i imaju mogućnost podešavanja ugla prskanja, a mlaznice su postavljene u istom smjeru. Njihov ugao prskanja se podesava na 180º. Radijus sa mlaznicom 63 je R = 27.4 m a potrošnja je Q = 264.2 l/min. pri pritisku od P=6.9 bara na rasprskivaču.

Telo raspršivača se podiže pod pritiskom vode a nakon zatvaranja ventila, odnosno pada pritiska u sistemu opruga vraća telo rasprskivača u kućište.

Aktiviranje zalivnog sistema se obavlja pomoću upravljačke jedinice i elektromagnetnih ventila. Kada upravljačka jedinica propusti struju 24VAC prema elektromagnetnom ventilu on je aktiviran i propušta vodu, što ima za posledicu aktiviranje rasprskivača i počinje rad rasprskivača koji su povezani na cjevovod iza aktiviranog elektromagnetnog ventila.

Elektromagnetni ventil, cjevovod iza elktromagnetnog ventila i svi rasprskivači koji su vezani na taj cevovod čine zonu.

Upravljačka jedinica se napaja iz mreže 220V i preko trafoa se redukuje napon na 24V i u programirano vrijeme počinje ciklično da daje napon 24V prema elektromagnetnim ventilima u takođe unapred isprogromarinom trajanju za svaki ventil odnosno svaku zonu pojedinačno.

Imamo mogućnost da postavimo tri posebna programa sa različitim vremenima zalivanja kao i sa četiri vremena starovanja u toku dana, tako da svaki raspršivač ima mogućnost uključenja dvanaest puta u toku dana. Pored mogučnosti programiranja vremena startovanja zalivanja kao i dužine zalivanja upravljačka jedinica nam omogućava programiranje dana u nedelji u kojima ćemo zalivati. Takođe možemo da zalivamo parnim danima u mesecu ili neparnim ili svaki drugi, treći, četvrti dan itd.

Upravljačka jedinica ima mogućnosti sezonskog podešavanja tako što procentualno možemo u zavisnosti od sezone da povećavamo ili smanjujemo vrijeme zalivanja. Možemo takođe da, bez obzira na programirana vremena, pomoću upravljačke jedinice, aktiviramo željenu zonu ili da startujemo jedan od tri programa, koje smo prethodno programirali, možemo da ih startujemo odmah kao i da upravljačku jedinicu isključimo i da do daljnjeg ne aktivira ventile.

Priključenjem senzora za kišu ćemo izbjeći da se sistem aktivira za vreme padavina kao i još izvesno vreme nakon padavina jer materija u senzoru pod uticajem vlage bubri i otvori mikroprekidač tako da se prekine strujno kolo i sistem se isključuje sve dok se materija u senzoru ne isuši kao i zemlja tj. dok ne nastane potreba za ponovnim zalivanjem.

Senzor za kišu ima mogućnost podešavanja osjetljivosti pri kojoj količini padavina će se aktivirati.

Upravljačka jedinica ima priključak za aktiviranje pumpe tj. daje komandu za uključenje pumpe kada je bilo koja zona aktivirana tj. pumpa se aktivira samo za vrijeme rada automatskog zalivnog sistema.

© Copyright - GARDEN LUX